Psychologische expertise

neuropsychologisch en persoonlijkheidsonderzoek

Neuropsychologische expertise

Bij de neuropsychologische expertise wordt op aanvraag van bijvoorbeeld een neuroloog of van de rechtbank neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd met als doel om de relatie tussen cognitieve klachten of gedragsproblemen en hersenletsel te onderzoeken.

Bij dit soort onderzoek worden klachten geobjectiveerd die mensen kunnen ervaren na niet aangeboren hersenletsel, bij voorbeeld als gevolg van een ongeval of een hersenaandoening.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de klachten die mensen ervaren, de eventuele cognitieve stoornissen die aan die klachten ten grondslag liggen en de beperkingen die de klachten in het dagelijks functioneren opleveren. Indien mogelijk kan ook een advies gegeven worden over hoe het best met de klachten omgegaan kan worden.

In het kort

Neuropsychologische expertise wordt in de regel aangevraagd door een neuroloog of door de rechtbank
Doel van het onderzoek is het objectiveren van cognitieve klachten
Een onderzoek duurt meestal tussen de drie en de zes uur, verspreid over een of meerdere dagen.

Hoe lang duurt een neuropsychologisch onderzoek?


 Het onderzoek duurt tussen de 3 en 6 uur, afhankelijk van de testen die afgenomen worden, het werktempo en de belastbaarheid. Meestal kan een NPO in één keer afgenomen worden, maar in sommige gevallen zijn meer afspraken nodig om het testonderzoek af te ronden.

Het neuropsychologisch onderzoek begint met een gesprek met de betrokkene(n) waarin de klachten geïnventariseerd worden. Ook komen zaken aan de orde die van belang zijn bij de beoordeling van de testuitslagen. Het gaat dan om informatie over opleidingsniveau, beroep, sociale- en gezinssituatie, medische voorgeschiedenis, middelengebruik, gezichtsvermogen en gehoor. Tenslotte zijn er vragen over de dagindeling, werkzaamheden en hobby's, zodat nagegaan kan worden in welke mate klachten problemen geven in het dagelijks leven. Deels wordt deze informatie ook middels vragenlijsten geïnventariseerd.

Na het gesprek volgt het testonderzoek. Hiermee wordt geprobeerd de cognitieve functies objectief in kaart te brengen. De tests worden gekozen op basis van de klachten. Bij het testonderzoek wordt rekening gehouden met de leeftijd en het functioneringsniveau. Alle tests worden vooraf duidelijk uitgelegd, beginnen vaak eenvoudig en worden geleidelijk aan moeilijker. Het onderzoek bevat tests die onder andere een beroep doen op het geheugen, de taal, ruimtelijke vaardigheden, de aandacht en concentratie, de executieve functies (bijvoorbeeld planningsvaardigheid) en het sociaal emotionele functioneren.

Bij een neuropsychologisch onderzoek, kunnen onder andere vraagstellingen worden onderzocht als:

  • Wat zijn de ervaren cognitieve klachten en kunnen deze geobjectiveerd worden?
  • Zijn er stoornissen aantoonbaar in het cognitieve, emotionele en gedragsmatige functioneren?
  • Zijn gevonden beperkingen dan wel functiestoornissen te verklaren vanuit opgelopen hersenletsel of zijn er andere mogelijke en aannemelijke verklaringen voor ervaren klachten?
  • Wat zijn de eventuele therapeutische suggesties?

De uitslag van het onderzoek


De resultaten van het neuropsychologisch onderzoek moeten worden uitgewerkt, zodat de uitkomsten van het onderzoek op een later moment aan de betrokkene wordt voorgelegd.

Voordat het rapport hierna wordt uitgebracht, ontvangt u dit ter inzage. Op grond van de geldende richtlijnen heeft u recht op inzage en in beperkte mate recht van correctie en in sommige gevallen het recht op blokkering van verzending van de rapportage. Na akkoordverklaring wordt het verslag toegestuurd aan de verwijzer.